Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bli kontohavare
Information
Statistik Elcertifikat
Statistik UG
Strukturrapport
Logga in
Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier
 
Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.
 
Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


​Nyheter

  
2018-02-15

​Information till kvotpliktiga; elleverantörer och vissa elanvändare gällande annullering av elcertifikat

Kvotpliktiga med deklarationsskyldighet, dvs elleverantörer som levererar el till slutanvändare och vissa elanvändare som har varit registrerade som kvotpliktiga för år 2017 ska lämna in deklarationen till Energimyndigheten senast den 1 mars 2018. I Cesar annulleras därefter elcertifikat den 3 april 2018 utifrån beräknad kvotplikt i deklarationen. Annulleringen sker under förutsättning att ett tillräckligt antal elcertifikat på den kvotpliktiges certifikatkonto. Vi rekommenderar därför att kvotpliktiga med deklarationsskyldighet loggar in i Cesar och kontrollerar att ett tillräckligt antal elcertifikat finns på certifikatkontot. Om du har frågor gällande annullering av elcertifikat i Cesar eller saknar behörighet till ert certifikatkonto finns mer information på Energimyndighetens webbplats.
2018-01-29

​Frågor och svar om kontobesked

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2017.  Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.
2017-12-21

​2018 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2018:
 
Måndag den 15 januari
Torsdag den 15 februari
Torsdag den 15 mars
Måndag den 16 april
Tisdag den 15 maj
Fredag den 15 juni
Måndag den 16 juli
Onsdag den 15 augusti
Måndag den 17 september
Måndag den 15 oktober
Torsdag den 15 november
Måndag den 17 december
 
Cesar är inte tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2017-12-08

​Tillfällig SMTP-adress vid hög belastning av mätvärdesrapportering


Mätvärden till Cesar skickas via Ediel. Edieltrafiken till vårt ombud Grexel är just nu omfattande och Grexel kommer därför att skicka vissa kvittenser från SMTP-adressen ediel2@messaging.grexel.com.


Arbete pågår med att ta fram en permanent lösning på problemet. Observera att Edieltrafiken till Cesar inte påverkas, rapportörer av mätvärden skickar sina Ediel-meddelanden på samma sätt som tidigare.

2017-11-24

Transaktionsproblemen i Cesar till stor del lösta


Cesar har nu uppdaterats och till stor del är felen som uppstått vid vissa överföringar lösta. Men det kvarstår att fel kan uppstå om du gör överföringar mellan dina egna interna konton, om du överför samma certifikat, ett upprepat antal gånger.


Mer i detalj två exempel när fel kan uppstå. Om du via menyn Sök ursprungsgarantier, söker fram de ursprungsgarantier som du vill överföra och gör en intern överföring, om du därefter upprepar samma sökning via menyn Sök ursprungsgarantier, och åter igen gör en överföring av samma certifikat, då kan fel uppstå.


Också om du via menyn Kontoutdrag söker fram en tidigare genomförd överföring/transaktion, tillexempel att ett visst antal certifikat utfärdats. Om du klickar på länken till just de certifikaten som utfärdats och överför dem till ett internt konto, om därefter åter igen väljer samma länk till samma certifikat och gör ytterligare en intern överföring så kan fel uppstå.


Kontakta oss omedelbart om du märker att en överföring inte blir i enlighet med de val du gjort. Sådan information, om ert tillvägagångssätt och felet som uppstod, underlättar vår felsökning för en snabbare lösning.

2017-11-02

​Problem vid transaktioner

 
I cesar har det förekommit att felaktiga transaktioner genomförts, det vill säga fel certifikat har flyttats eller annullerats. Vi felsöker intensivt och hoppas kunna åtgärda det så snart som möjligt. En orsak till att problemet kan uppstå är om användaren använder de grå listerna i vyn under tiden som de registrerar överföringar eller mellan transaktioner som användaren registrerar efter varandra. De grå listerna är som genvägarna i Cesar tillbaka till den meny de var i tidigare.
 
Det vill säga att istället för att börja om och gå via huvudmenyn, dvs meny-listen överst på sidan, väljer användaren att klicka på en grå list som vid klick fälls ut och ett nytt val av certifikat kan göras. Ett exempel är i menyn UG och undermenyn Konton, därifrån efter att användaren genomfört en överföring kan användaren klicka på en grå list benämnd Hantera konton (detta är genvägen). Eller om användaren valt undermenyn Kontoutdrag, söker fram ett kontoutdrag för en period och för en specifik transaktion, välja samma ursprungsgarantier och genomför en ny överföring. Om användaren därefter klickar direkt på den grå listen benämnd Kontoutdrag är det ett annat exempel på genväg.
 
Vi rekommenderar därför att ni inte använder de grå listerna i Cesar, i den mån det går att undgå. Det vill säga att ni inte klickar på de grå listerna, under tiden som ni fyller i uppgifter om en överföring och inte heller direkt efter att ni registrerat en överföring, oavsett i vilken meny ni arbetar i.  Det är viktigt att ni börja om från början istället, det vill säga klicka på UG eller Elcertifikat högst upp i menyn igen och välj därifrån från vilket konto eller meny ni vill göra nästa överföring.
2017-10-30

EECS-eligible – ej exporterbara efter årsskiftet

 
Ursprungsgarantier märkta som EECS-eligible (tidigare märkta som EECS-godkända ursprungsgarantier i Cesar) har utfärdats i Cesar till och med maj månads produktion. EECS-eligible, kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar och till Grexels systems register CMO.grexel. I samband med överföring till CMO.grexel konverteras EECS-eligible till EECS-ursprungsgarantier och EECS-ursprungsgarantierna kan därefter, från CMO.grexel, överföras till andra länder.
 
Det är endast kontohavare i Cesar som även har ett eget konto i CMO.grexel som kan överföra EECS-eligible från Cesar till CMO.grexel. Alla kontohavares konton i CMO.grexel kommer dock att avslutas vid årsskiftet.
 
Observera att efter den 1 januari 2018 kan EECS-eligible endast överföras inom Cesar som vanliga ursprungsgarantier eftersom CMO.grexel för domänen Sverige stängs ner. Det vill säga export av EECS-eligible till CMO.grexel är inte längre möjligt efter årsskiftet. Det innebär också att kontohavarna i CMO.grexel måste tömma sina konton genom överföring eller annullering av kvarstående EECS-ursprungsgarantier i CMO.grexel innan dess. Ingen avgift tas ut vid export av EECS-ursprungsgarantier från CMO.grexel (domän Sverige) till Cesar.
2017-08-03

​Cesar uppdateras den 7 augusti – import och export av EECS-ursprungsgarantier
Cesar kommer att uppdateras den 7 augusti mellan klockan 04.00-08.00 och under den tiden kan systemet vara otillgängligt. I uppdatering ingår att Cesar kopplas mot AIB-hubben vilket innebär att EECS-ursprungsgarantier, från och med att installation är klar, kan överföras mellan Cesar och andra domäner (länder).
Vänligen läs även tidigare nyheter om Energimyndighetens tillgänglighet för support under sommaren samt information om ursprungsgarantier och överföringar.

2017-07-21

Vanliga frågor om överföringar och ursprungsgarantier​

Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under vecka 30 och 31 och vi vill därför passa på att uppmärksamma er på de manualer som finns på Cesars publika webbsida. Till exempel finns en manual om hur ni registrerar överföringar. En av de vanligaste frågorna vi får är att överföringarna trots allt inte registreras, orsaken är då ofta att er webbläsare har en popup-blockerare inställd. En manual för hur ni avaktiverar popup-blockerare för olika webbläsare finns på samma webbsida.

 

Numera finns det tre typer av ursprungsgarantier i Cesar; vanliga nationella ursprungsgarantier, EECS-eligible (tidigare märkta som EECS-godkända ursprungsgarantier i Cesar) och så kallade EECS-ursprungsgarantier. EECS-eligible utfärdas i Cesar endast till och med maj månads produktion. EECS-eligible, kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar och till Grexels system CMO.grexel. I samband med överföring till CMO.grexel konverterar EECS-eligible till EECS-ursprungsgarantier och EECS-ursprungsgarantierna kan därefter, från CMO.grexel, överföras till andra länder. Det är endast kontohavare i Cesar som även har ett eget konto i CMO.grexel som kan överföra EECS-eligible från Cesar till CMO.grexel. De kontohavare som har konton i CMO.grexel för domänen Sverige, deras konton kommer att finnas kvar till om med slutet av december 2017. Därefter avslutas alla konton i CMO.grexel för domänen Sverige. EECS-ursprungsgarantier hanteras därefter enbart i Cesar för domänen Sverige.

 

EECS-ursprungsgarantier utfärdas i Cesar från och med juni månads produktion för de anläggningar som är godkända för EECS-ursprungsgarantier. Dessa ursprungsgarantier kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar som har ansökt om ett särskilt EECS-konto i Cesar. EECS-ursprungsgarantier kommer att kunna överföras till andra domäner (länder) via den europiska AIB-hubben. Överföringar via AIB-hubben kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, då Cesar beräknas vara kopplad mot hubben. EECS-ursprungsgarantier kan inte överföras direkt från Cesar till CMO.grexel, utan sker också via AIB-hubben.

 

För de anläggningar som tilldelas EECS-ursprungsgarantier, vars mätare är placerad före uttag av el till hjälpkraft, för dem görs ett avdrag (till exempel på 3 procent), när EECS-ursprungsgarantierna utfärdas i Cesar. Därför kan det utfärdade antalet EECS-ursprungsgarantier vara färre än antalet producerade megawattimmar för perioden.

2017-07-19

​Begränsad support under sommaren
Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under semesterperioden. Frågor som inkommer per epost får du svar på senast under vecka 32. För övriga frågor om elcertifikat och ursprungsgarantier, kontakta Energimyndighetens växel 016-544 2000 eller elcertifikat@energimyndigheten.se

Trevlig sommar!

Limited support during the summer
The Swedish Energy Agency has limited possibilities to answer questions during the vacation period. You will receive an answer to your message at the latest per week 32.

Have a nice summer!

2017-07-07

​Överföring av EECS-ursprungsgarantier och begränsningar i Cesars tillgänglighet den 17 juli


Om du har en anläggning som är godkänd för EECS-ursprungsgarantier i Cesar och önskar att EECS-ursprungsgarantierna förs över till en köpare per automatik vid utfärdande så måste du registrera en sådan överföring i Cesar. Det måste du göra även om du sedan tidigare har registrerat en automatisk överföring för vanliga ursprungsgarantier. En automatisk överföring av ursprungsgarantier måste dessutom tas bort innan en automatisk överföring för EECS-ursprungsgarantier registreras. Energimyndigheten har tagit fram en beskrivning över hur du registrerar automatiska överföringar, du hittar den här.


Det går än så länge inte att överföra eller registrera överföringar av EECS-ursprungsgarantier till andra domäner (länder). Denna typ av överföring kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, vi publicerar en nyhet när det fungerar. 


Observera att den 17 juli är Cesar inte tillgängligt från klockan 04.00 till 14.00 för uppdatering och utfärdande av certifikat.

2017-06-30

​Fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier


Tyvärr har det uppmärksammats ett fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier. Felet kan uppstå om ni vid annullering och/eller överföring av ursprungsgarantier, väljer att söka fram de ursprungsgarantier ni ska annullera/överföra via menyn UG och undermenyn Sök ursprungsgaranti. Felet innebär att färre ursprungsgarantier överförs/annulleras än de ni angivit i formuläret eller att ni får ett felmeddelande om att antalet begärda ursprungsgarantier inte finns. Om ni har gjort eller gör överföringar/annulleringar via undermenyn Sök ursprungsgaranti efter den 21 juni 2017, bör ni kontrollera i transaktionsrapporten att de ursprungsgarantier som ni annullerat/överfört verkligen är det antal ni avsåg att överföra/annullera och inte färre. Vi rekommenderar att ni istället genomför överföringar och annulleringar direkt från era ursprungsgaranti konton, tills att problemet är löst. Energimyndigheten arbetar intensivt med att lösa problemet. 

2017-06-09

Energimyndigheten antagen som AIB medlem
Association of Issuing Bodies (AIB) har idag fredag beslutat att godkänna Energimyndigheten som AIB medlem. Det innebär att Energimyndigheten är godkänd av organisationen för att kunna utfärda så kallade EECS-ursprungsgarantier, vilken är en förutsättning för att Energimyndigheten ska kunna utfärda ursprungsgarantier enligt deras standard. Energimyndighetens IT-system EUGEN och Cesar kommer att uppdateras med EECS-funktionalitet under vecka 25. Cesar kommer under några timmer den 22 juni att vara otillgängligt för alla, det vill säga det kommer inte gå att logga in i Cesar för att tex genomföra transaktioner. Vi återkommer med information om vilka timmar som Cesar kommer att vara stängt.

 

För mer information om EECS-ursprungsgarantier eller formulär för att till exempel ansöka om särskilt EECS-konto för att kunna handla med EECS-ursprungsgarantier, se Energimyndighetens webbplats.

 

2017-05-09

​Nu går det att ansöka om särskilt EECS-konto
Fredagen 5 maj sammanträdde Energimyndigheten med Association of Issuing Bodies (AIB) angående Energimyndighetens kommande anslutning till organisationen. Tidplanen med anslutning den 9 juni och tilldelning av EECS-ursprungsgarantier från och med 1 juni som tidigare meddelats håller fortfarande.

 

Idag publiceras följande dokument på Energimyndighetens webbplats:

  • Ansökan om särskilt konto för ursprungsgarantier som kan överföras till en annan EU-medlemsstat (så kallat särskilt EECS-konto)
  • Utkast till domänprotokoll för Sverige (endast på engelska)

 

Du behöver ansöka om EECS-konto hos Energimyndigheten om du idag är innehavare till anläggningar som är registrerade för tilldelning av EECS-ursprungsgarantier av Grexel Systems Ltd och har svarat på Energimyndighetens förfrågan att du fortsatt vill tilldelas EECS-ursprungsgarantier även efter Energimyndighetens övertagande. Formuläret för ansökan behöver vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 juni 2017.

 

Övriga aktörer, till exempel elhandlare och traders, som önskar ett EECS-konto är också välkomna att ansöka.

 

Energimyndigheten kommer inte att kunna öppna det så kallade EECS-kontot i Cesar förrän efter att Energimyndigheten blivit ansluten till AIB, dvs efter den 9 juni 2017. I samband med att EECS-kontot öppnas, får kontohavaren en bekräftelse på att kontot är öppnat.


Energimyndigheten kommer inom en vecka att publicera ett ansökningsformulär för anläggningar som idag inte är godkända för EECS-ursprungsgarantier, men som önskar tilldelas sådana ursprungsgarantier efter Energimyndighetens övertagande.


Mer om ursprungsgarantier: www.energimyndigheten.se/ug

2017-04-05

Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2014, 2015, 2016 och 2017
Energimyndigheten har den 30 mars utfärdat 33 007 stycken elcertifikat för el producerad under 2014, 2015, 2016 och 2017 med anledning av att tre anläggningar har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2017-04-03

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/annullering-av-308-miljoner-elcertifikat/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 4 april klockan 09.00.

2017-03-02

Cesars tillgänglighet begränsad den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00
Måndag den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00 kommer BankID funktionaliteten i Cesar att underhållas. Det innebär att möjligheten att logga in i Cesar och att signera transaktioner begränsas under denna tid. Du som använder en e-legitimation utfärdad av Energimyndigheten, ett så kallat Nexus Personal certifikat, påverkas inte (innehas endast av utländska användare).

 

2017-01-31

​Information om kontobesked

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2016. Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.  

2017-01-31

​Transaktionsrapport för elcertifikat

I Cesar finns nu en ny rapport ”transaktionsdetaljer”, där du hittar mer information gällande överföringar, utfärdade och annullerade elcertifikat till och från ditt konto. Du hittar rapporten efter att du loggat in under menyn Elcertifikat. En liknande rapport finns sedan tidigare för ursprungsgarantier. ​

2016-12-30

Beslut om förlängd tilldelningsperiod

Energimyndigheten har beslutat om förlängd tilldelningsperiod med 269 dagar under 2015 för en kraftvärmeanläggning som sedan den 1 januari 2015 inte längre tilldelats elcertifikat. Energimyndigheten har utfärdat cirka 23 800 st elcertifikat för den perioden.​

Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

 

Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


News
  
2018-02-15

​Information till kvotpliktiga; elleverantörer och vissa elanvändare gällande annullering av elcertifikat

Kvotpliktiga med deklarationsskyldighet, dvs elleverantörer som levererar el till slutanvändare och vissa elanvändare som har varit registrerade som kvotpliktiga för år 2017 ska lämna in deklarationen till Energimyndigheten senast den 1 mars 2018. I Cesar annulleras därefter elcertifikat den 3 april 2018 utifrån beräknad kvotplikt i deklarationen. Annulleringen sker under förutsättning att ett tillräckligt antal elcertifikat på den kvotpliktiges certifikatkonto. Vi rekommenderar därför att kvotpliktiga med deklarationsskyldighet loggar in i Cesar och kontrollerar att ett tillräckligt antal elcertifikat finns på certifikatkontot. Om du har frågor gällande annullering av elcertifikat i Cesar eller saknar behörighet till ert certifikatkonto finns mer information på Energimyndighetens webbplats.
2018-01-29

​Frågor och svar om kontobesked

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2017.  Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.
2017-12-21

​2018 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2018:
 
Måndag den 15 januari
Torsdag den 15 februari
Torsdag den 15 mars
Måndag den 16 april
Tisdag den 15 maj
Fredag den 15 juni
Måndag den 16 juli
Onsdag den 15 augusti
Måndag den 17 september
Måndag den 15 oktober
Torsdag den 15 november
Måndag den 17 december
 
Cesar är inte tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2017-12-08

​Tillfällig SMTP-adress vid hög belastning av mätvärdesrapportering


Mätvärden till Cesar skickas via Ediel. Edieltrafiken till vårt ombud Grexel är just nu omfattande och Grexel kommer därför att skicka vissa kvittenser från SMTP-adressen ediel2@messaging.grexel.com.


Arbete pågår med att ta fram en permanent lösning på problemet. Observera att Edieltrafiken till Cesar inte påverkas, rapportörer av mätvärden skickar sina Ediel-meddelanden på samma sätt som tidigare.

2017-11-24

Transaktionsproblemen i Cesar till stor del lösta


Cesar har nu uppdaterats och till stor del är felen som uppstått vid vissa överföringar lösta. Men det kvarstår att fel kan uppstå om du gör överföringar mellan dina egna interna konton, om du överför samma certifikat, ett upprepat antal gånger.


Mer i detalj två exempel när fel kan uppstå. Om du via menyn Sök ursprungsgarantier, söker fram de ursprungsgarantier som du vill överföra och gör en intern överföring, om du därefter upprepar samma sökning via menyn Sök ursprungsgarantier, och åter igen gör en överföring av samma certifikat, då kan fel uppstå.


Också om du via menyn Kontoutdrag söker fram en tidigare genomförd överföring/transaktion, tillexempel att ett visst antal certifikat utfärdats. Om du klickar på länken till just de certifikaten som utfärdats och överför dem till ett internt konto, om därefter åter igen väljer samma länk till samma certifikat och gör ytterligare en intern överföring så kan fel uppstå.


Kontakta oss omedelbart om du märker att en överföring inte blir i enlighet med de val du gjort. Sådan information, om ert tillvägagångssätt och felet som uppstod, underlättar vår felsökning för en snabbare lösning.

2017-11-02

​Problem vid transaktioner

 
I cesar har det förekommit att felaktiga transaktioner genomförts, det vill säga fel certifikat har flyttats eller annullerats. Vi felsöker intensivt och hoppas kunna åtgärda det så snart som möjligt. En orsak till att problemet kan uppstå är om användaren använder de grå listerna i vyn under tiden som de registrerar överföringar eller mellan transaktioner som användaren registrerar efter varandra. De grå listerna är som genvägarna i Cesar tillbaka till den meny de var i tidigare.
 
Det vill säga att istället för att börja om och gå via huvudmenyn, dvs meny-listen överst på sidan, väljer användaren att klicka på en grå list som vid klick fälls ut och ett nytt val av certifikat kan göras. Ett exempel är i menyn UG och undermenyn Konton, därifrån efter att användaren genomfört en överföring kan användaren klicka på en grå list benämnd Hantera konton (detta är genvägen). Eller om användaren valt undermenyn Kontoutdrag, söker fram ett kontoutdrag för en period och för en specifik transaktion, välja samma ursprungsgarantier och genomför en ny överföring. Om användaren därefter klickar direkt på den grå listen benämnd Kontoutdrag är det ett annat exempel på genväg.
 
Vi rekommenderar därför att ni inte använder de grå listerna i Cesar, i den mån det går att undgå. Det vill säga att ni inte klickar på de grå listerna, under tiden som ni fyller i uppgifter om en överföring och inte heller direkt efter att ni registrerat en överföring, oavsett i vilken meny ni arbetar i.  Det är viktigt att ni börja om från början istället, det vill säga klicka på UG eller Elcertifikat högst upp i menyn igen och välj därifrån från vilket konto eller meny ni vill göra nästa överföring.
2017-10-30

EECS-eligible – ej exporterbara efter årsskiftet

 
Ursprungsgarantier märkta som EECS-eligible (tidigare märkta som EECS-godkända ursprungsgarantier i Cesar) har utfärdats i Cesar till och med maj månads produktion. EECS-eligible, kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar och till Grexels systems register CMO.grexel. I samband med överföring till CMO.grexel konverteras EECS-eligible till EECS-ursprungsgarantier och EECS-ursprungsgarantierna kan därefter, från CMO.grexel, överföras till andra länder.
 
Det är endast kontohavare i Cesar som även har ett eget konto i CMO.grexel som kan överföra EECS-eligible från Cesar till CMO.grexel. Alla kontohavares konton i CMO.grexel kommer dock att avslutas vid årsskiftet.
 
Observera att efter den 1 januari 2018 kan EECS-eligible endast överföras inom Cesar som vanliga ursprungsgarantier eftersom CMO.grexel för domänen Sverige stängs ner. Det vill säga export av EECS-eligible till CMO.grexel är inte längre möjligt efter årsskiftet. Det innebär också att kontohavarna i CMO.grexel måste tömma sina konton genom överföring eller annullering av kvarstående EECS-ursprungsgarantier i CMO.grexel innan dess. Ingen avgift tas ut vid export av EECS-ursprungsgarantier från CMO.grexel (domän Sverige) till Cesar.
2017-08-03

​Cesar uppdateras den 7 augusti – import och export av EECS-ursprungsgarantier
Cesar kommer att uppdateras den 7 augusti mellan klockan 04.00-08.00 och under den tiden kan systemet vara otillgängligt. I uppdatering ingår att Cesar kopplas mot AIB-hubben vilket innebär att EECS-ursprungsgarantier, från och med att installation är klar, kan överföras mellan Cesar och andra domäner (länder).
Vänligen läs även tidigare nyheter om Energimyndighetens tillgänglighet för support under sommaren samt information om ursprungsgarantier och överföringar.

2017-07-21

Vanliga frågor om överföringar och ursprungsgarantier​

Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under vecka 30 och 31 och vi vill därför passa på att uppmärksamma er på de manualer som finns på Cesars publika webbsida. Till exempel finns en manual om hur ni registrerar överföringar. En av de vanligaste frågorna vi får är att överföringarna trots allt inte registreras, orsaken är då ofta att er webbläsare har en popup-blockerare inställd. En manual för hur ni avaktiverar popup-blockerare för olika webbläsare finns på samma webbsida.

 

Numera finns det tre typer av ursprungsgarantier i Cesar; vanliga nationella ursprungsgarantier, EECS-eligible (tidigare märkta som EECS-godkända ursprungsgarantier i Cesar) och så kallade EECS-ursprungsgarantier. EECS-eligible utfärdas i Cesar endast till och med maj månads produktion. EECS-eligible, kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar och till Grexels system CMO.grexel. I samband med överföring till CMO.grexel konverterar EECS-eligible till EECS-ursprungsgarantier och EECS-ursprungsgarantierna kan därefter, från CMO.grexel, överföras till andra länder. Det är endast kontohavare i Cesar som även har ett eget konto i CMO.grexel som kan överföra EECS-eligible från Cesar till CMO.grexel. De kontohavare som har konton i CMO.grexel för domänen Sverige, deras konton kommer att finnas kvar till om med slutet av december 2017. Därefter avslutas alla konton i CMO.grexel för domänen Sverige. EECS-ursprungsgarantier hanteras därefter enbart i Cesar för domänen Sverige.

 

EECS-ursprungsgarantier utfärdas i Cesar från och med juni månads produktion för de anläggningar som är godkända för EECS-ursprungsgarantier. Dessa ursprungsgarantier kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar som har ansökt om ett särskilt EECS-konto i Cesar. EECS-ursprungsgarantier kommer att kunna överföras till andra domäner (länder) via den europiska AIB-hubben. Överföringar via AIB-hubben kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, då Cesar beräknas vara kopplad mot hubben. EECS-ursprungsgarantier kan inte överföras direkt från Cesar till CMO.grexel, utan sker också via AIB-hubben.

 

För de anläggningar som tilldelas EECS-ursprungsgarantier, vars mätare är placerad före uttag av el till hjälpkraft, för dem görs ett avdrag (till exempel på 3 procent), när EECS-ursprungsgarantierna utfärdas i Cesar. Därför kan det utfärdade antalet EECS-ursprungsgarantier vara färre än antalet producerade megawattimmar för perioden.

2017-07-19

​Begränsad support under sommaren
Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under semesterperioden. Frågor som inkommer per epost får du svar på senast under vecka 32. För övriga frågor om elcertifikat och ursprungsgarantier, kontakta Energimyndighetens växel 016-544 2000 eller elcertifikat@energimyndigheten.se

Trevlig sommar!

Limited support during the summer
The Swedish Energy Agency has limited possibilities to answer questions during the vacation period. You will receive an answer to your message at the latest per week 32.

Have a nice summer!

2017-07-07

​Överföring av EECS-ursprungsgarantier och begränsningar i Cesars tillgänglighet den 17 juli


Om du har en anläggning som är godkänd för EECS-ursprungsgarantier i Cesar och önskar att EECS-ursprungsgarantierna förs över till en köpare per automatik vid utfärdande så måste du registrera en sådan överföring i Cesar. Det måste du göra även om du sedan tidigare har registrerat en automatisk överföring för vanliga ursprungsgarantier. En automatisk överföring av ursprungsgarantier måste dessutom tas bort innan en automatisk överföring för EECS-ursprungsgarantier registreras. Energimyndigheten har tagit fram en beskrivning över hur du registrerar automatiska överföringar, du hittar den här.


Det går än så länge inte att överföra eller registrera överföringar av EECS-ursprungsgarantier till andra domäner (länder). Denna typ av överföring kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, vi publicerar en nyhet när det fungerar. 


Observera att den 17 juli är Cesar inte tillgängligt från klockan 04.00 till 14.00 för uppdatering och utfärdande av certifikat.

2017-06-30

​Fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier


Tyvärr har det uppmärksammats ett fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier. Felet kan uppstå om ni vid annullering och/eller överföring av ursprungsgarantier, väljer att söka fram de ursprungsgarantier ni ska annullera/överföra via menyn UG och undermenyn Sök ursprungsgaranti. Felet innebär att färre ursprungsgarantier överförs/annulleras än de ni angivit i formuläret eller att ni får ett felmeddelande om att antalet begärda ursprungsgarantier inte finns. Om ni har gjort eller gör överföringar/annulleringar via undermenyn Sök ursprungsgaranti efter den 21 juni 2017, bör ni kontrollera i transaktionsrapporten att de ursprungsgarantier som ni annullerat/överfört verkligen är det antal ni avsåg att överföra/annullera och inte färre. Vi rekommenderar att ni istället genomför överföringar och annulleringar direkt från era ursprungsgaranti konton, tills att problemet är löst. Energimyndigheten arbetar intensivt med att lösa problemet. 

2017-06-09

Energimyndigheten antagen som AIB medlem
Association of Issuing Bodies (AIB) har idag fredag beslutat att godkänna Energimyndigheten som AIB medlem. Det innebär att Energimyndigheten är godkänd av organisationen för att kunna utfärda så kallade EECS-ursprungsgarantier, vilken är en förutsättning för att Energimyndigheten ska kunna utfärda ursprungsgarantier enligt deras standard. Energimyndighetens IT-system EUGEN och Cesar kommer att uppdateras med EECS-funktionalitet under vecka 25. Cesar kommer under några timmer den 22 juni att vara otillgängligt för alla, det vill säga det kommer inte gå att logga in i Cesar för att tex genomföra transaktioner. Vi återkommer med information om vilka timmar som Cesar kommer att vara stängt.

 

För mer information om EECS-ursprungsgarantier eller formulär för att till exempel ansöka om särskilt EECS-konto för att kunna handla med EECS-ursprungsgarantier, se Energimyndighetens webbplats.

 

2017-05-09

​Nu går det att ansöka om särskilt EECS-konto
Fredagen 5 maj sammanträdde Energimyndigheten med Association of Issuing Bodies (AIB) angående Energimyndighetens kommande anslutning till organisationen. Tidplanen med anslutning den 9 juni och tilldelning av EECS-ursprungsgarantier från och med 1 juni som tidigare meddelats håller fortfarande.

 

Idag publiceras följande dokument på Energimyndighetens webbplats:

  • Ansökan om särskilt konto för ursprungsgarantier som kan överföras till en annan EU-medlemsstat (så kallat särskilt EECS-konto)
  • Utkast till domänprotokoll för Sverige (endast på engelska)

 

Du behöver ansöka om EECS-konto hos Energimyndigheten om du idag är innehavare till anläggningar som är registrerade för tilldelning av EECS-ursprungsgarantier av Grexel Systems Ltd och har svarat på Energimyndighetens förfrågan att du fortsatt vill tilldelas EECS-ursprungsgarantier även efter Energimyndighetens övertagande. Formuläret för ansökan behöver vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 juni 2017.

 

Övriga aktörer, till exempel elhandlare och traders, som önskar ett EECS-konto är också välkomna att ansöka.

 

Energimyndigheten kommer inte att kunna öppna det så kallade EECS-kontot i Cesar förrän efter att Energimyndigheten blivit ansluten till AIB, dvs efter den 9 juni 2017. I samband med att EECS-kontot öppnas, får kontohavaren en bekräftelse på att kontot är öppnat.


Energimyndigheten kommer inom en vecka att publicera ett ansökningsformulär för anläggningar som idag inte är godkända för EECS-ursprungsgarantier, men som önskar tilldelas sådana ursprungsgarantier efter Energimyndighetens övertagande.


Mer om ursprungsgarantier: www.energimyndigheten.se/ug

2017-04-05

Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2014, 2015, 2016 och 2017
Energimyndigheten har den 30 mars utfärdat 33 007 stycken elcertifikat för el producerad under 2014, 2015, 2016 och 2017 med anledning av att tre anläggningar har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2017-04-03

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/annullering-av-308-miljoner-elcertifikat/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 4 april klockan 09.00.

2017-03-02

Cesars tillgänglighet begränsad den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00
Måndag den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00 kommer BankID funktionaliteten i Cesar att underhållas. Det innebär att möjligheten att logga in i Cesar och att signera transaktioner begränsas under denna tid. Du som använder en e-legitimation utfärdad av Energimyndigheten, ett så kallat Nexus Personal certifikat, påverkas inte (innehas endast av utländska användare).

 

2017-01-31

​Information om kontobesked

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2016. Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.  

2017-01-31

​Transaktionsrapport för elcertifikat

I Cesar finns nu en ny rapport ”transaktionsdetaljer”, där du hittar mer information gällande överföringar, utfärdade och annullerade elcertifikat till och från ditt konto. Du hittar rapporten efter att du loggat in under menyn Elcertifikat. En liknande rapport finns sedan tidigare för ursprungsgarantier. ​

2016-12-30

Beslut om förlängd tilldelningsperiod

Energimyndigheten har beslutat om förlängd tilldelningsperiod med 269 dagar under 2015 för en kraftvärmeanläggning som sedan den 1 januari 2015 inte längre tilldelats elcertifikat. Energimyndigheten har utfärdat cirka 23 800 st elcertifikat för den perioden.​