Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bli kontohavare
Information
Statistik Elcertifikat
Statistik UG
Strukturrapport
Manualer
Logga in
Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier
 
Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.
 
Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


​Nyheter

  
2020-10-22

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017-2020.

Energimyndigheten har den 22 Oktober 2020 utfärdat 108 277 stycken elcertifikat för el producerad under året 2017-2020 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2020-10-14

Planerad stängning av norska registret för elcertifikat och ursprungsgarantier

Norges register NECS för elcertifikat och ursprungsgarantier kommer under hösten 2020 att byta IT-system, och det kommer att påverka även kontohavarna i det motsvarande svenska registret, Cesar.
Under bytet av IT-systemet kommer NECS att vara nedstängt under en vecka, vilket kommer att medföra att inga överföringar till eller från Norge kommer att kunna genomföras. Även statistiken för både Norge och Sverige kommer att vara nedstängt.
Följande tidpunkter kommer att gälla för kontohavarna i Cesar inför och vid nedstängningen;
·       Onsdagen 28 october kl. 12:00 är sista dagen för att genomföra transaktioner till/från Norge.
·       Fredag 30 oktober kl. 17:00 stänger NECS. Detta är sista dagen för att hämta statistik.
·       Måndag 9 november öppnar nya NECS. Transaktioner till/från Norge kommer att kunna genomföras igen och statistiken finns åter tillgänglig.
Planned closing of the Norwegian registry for electricity certificates and guarantees of origin
NECS, the Norwegian registry for electricity certificates and guarantees of origin, will be substituting their IT-system during the fall 2020. This will also affect the account holders in the corresponding Swedish registry, Cesar.
During the substitution of the IT-system, NECS will be closed for a week, which entails that no transactions to or from Norway will be possible. The statistics for Norway and Sweden will also be closed.
The following timetable needs consideration for account holders in Cesar prior to, and after the closing:
·       Wednesday October 28th  12:00 CET is the last day for completing transactions to/from Norway.
·       Friday October 30th 17:00 CET, NECS closes. This is the last day the statistics is available.
·       Monday November 9th, new NECS opens. Transactions to/from Norway are possible again and the statistics is available.
2020-09-10

Viktig information om planerad nedstängning av norska registret för elcertifikat och ursprungsgarantier


Nyheten publicerad den 24 augusti angående Planerad stängning av norska registret för elcertifikat och ursprungsgarantier är ej längre aktuell.
Kontoföringsmyndigheten i Norge meddelar att det nya IT-systemet för NECS inte kommer att kunna tas i drift som planerat.
Tidigare meddelade tidpunkter för nedstängning i oktober utgår och båda registerna kommer att fungera som vanligt.
Vi återkommer med mer information inom kort.

 

Important information about the planned closing of the Norwegian registry for electricity certificates and guarantees of origin

The news published on 24 August regarding the Planned closing of the Norwegian registry for electricity certificates and guarantees of origin is no longer relevant.
The Accounting Authority in Norway announces that the new IT system for NECS will not go live as planned.
Previously announced times for shutdown in October are cancelled and both registries will function as usual.
We will return with more information shortly.
2020-08-27
Ändrade tider för utfärdandet
Ny starttid för utfärdandet är 08:00. Detta innebär att Cesar kommer att vara otillgängligt från 08:00 – 14:00 på utfärdandedagen.
2020-07-27

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017–2020

 

Sedan utfärdandet den 15 juni har Energimyndigheten utfärdat 6643 elcertifikat för el producerad under 2017, 2018, 2019 och 2020, utöver de extra utfärdanden som har publicerats tidigare.

 

Anläggningar som har tilldelats elcertifikat ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2020-07-08

Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2018, 2019 och 2020

 
Energimyndigheten har den 7 juli utfärdat 13 466 elcertifikat för el producerad under 2018, 2019 och 2020 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2020-06-25

Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2018,2019 och 2020

Energimyndigheten har den 24 Juni utfärdat 7688 stycken elcertifikat för el producerad under 2018,2019 och 2020 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2020-06-19

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2018,2019 och 2020

Energimyndigheten har den 18 Juni utfärdat 14 770 stycken elcertifikat för el producerad under 2018,2019 och 2020 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2020-05-14

​News for all foreign users that log in to Cesar with a Nexus certificate

Due to updates to the Nexus application, we advise all foreign users that log in to Cesar with a Nexus certificate to review that your certificate is correctly installed to avoid problems to log in and sign in the future. You find instructions on how to review your Nexus installation below.


How to check Nexus certificate is valid.
2020-04-01

​Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 2 april klockan 09.00.

2020-03-05

Uppdatering rörande exporten av ursprungsgarantier till Flandern
 
Sedan augusti 2019 är det inte möjligt att exportera ursprungsgarantier som avser produktion i Sverige till den belgiska regionen Flandern.


Energimyndigheten meddelande den 26 februari per brev EU-kommissionen vårt förslag på lösning av den rådande situationen. I korthet går förslaget ut på att Energimyndigheten kommer att föreslå för regeringen vissa ändringar i regelverket för ursprungsgarantier som gör Sverige mer anpassat till övriga EU-medlemsstater. Som motprestation önskar Energimyndigheten att den flamländska myndigheten VREG häver det generella importstopp som gäller för svenska ursprungsgarantier sedan augusti förra året.


Om de ändringar som Energimyndigheten kommer föreslå blir verklighet, gäller dessa från och med andra halvåret 2021.


För mer information se tidigare nyhet Svenska EECS-ursprungsgarantier stoppas vid import till Flandern, Belgien

2020-01-23

Tekniska problem i samband med utloggning ur Cesar

Vi har uppmärksammat att det för närvarande är tekniska problem i samband med utloggning ur Cesar. Problemet varierar beroende vilken webbläsare du använder. För att säkerställa att du är utloggad vänligen starta om din dator för att vara säker på att du är utloggad. Felsökning pågår.


Technical problems associated with logging out of Cesar 

We have noticed that there are currently technical problems associated with logging out of Cesar. The problem varies depending on which browser you use. To ensure that you are logged out, please restart your computer to make sure that you are logged out. Troubleshooting is in progress.

2020-01-14

​Beslut om att inte erkänna UG från Raffineria Sarroch i Italien

Energimyndigheten har den 19 december 2019 beslutat att den inte erkänner ursprungsgarantier utfärdade för förnybar produktion under 2018 och 2019 från anläggningen Raffineria Sarroch i Italien, GSRN 803255132001011282. Dessa ursprungsgarantier får inte användas för ursprungsmärkning av el i Sverige. Se även tidigare nyhet från den 29 November 2019. Nyheten uppdaterades 19 december 2019.
 
 
Decision not to recognize GO from Raffineria Sarroch in Italien
 
The Swedish Energy Agency has on the 19th of December 2019 decided not to recognize GO issued for renewable production during 2018 and 2019 from the production device Raffineria Sarroch in Italy, GSRN 803255132001011282. These GO may not be used for disclosure of the origin of electricity in Sweden. See also news item from 29th of November 2019. News were updated 19th of December 2019.
2019-12-19

​2019 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2020:
 
Onsdag den 15 januari
Måndag den 17 februari
Måndag den 16 mars
Onsdag den 15 april
Fredag den 15 maj
Måndag den 15 juni
Onsdag den 15 juli
Måndag den 17 augusti
Tisdag den 15 september
Torsdag den 15 oktober
Måndag den 16 november
Tisdag den 15 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2019-12-19
GOs with incorrect information
 
The AIB, including the Swedish Energy Agency, has only very recently become aware that Guarantees of Origin (GOs) from three Italian gas-fired production devices have been wrongly labelled as being produced using energy solely from renewable sources. The fact that these Italian GOs were issued in full conformity with Italian legislation is the reason that this problem was not detected earlier. Since 2017, only one of these production devices is still eligible for receiving GOs.
 
The AIB has taken action to rectify the situation with the responsible issuing body and all members involved in the import of all such GOs. The AIB will also look into further strengthening the procedures that the AIB has for conducting regular audits of all AIB members.
 
The Italian issuing body GSE has guaranteed to the AIB that the situation will end now by ceasing to issue or auction such GOs immediately and will implement the necessary measures to prevent the export of such GOs from Italy, informing the AIB when this has taken place.
 
The AIB is also taking action to prevent the transfer of such GOs via the Hub.
 
For further information, please contact your national issuing body - member of the AIB.
 
The device in question is:

 
PD Name: Raffineria Sarroch
GSRN: 803255132001011282
Fuel Code: F01010201
Technology code: T050000
 
 
 
Ursprungsgarantier med felaktig information
 
Det har nyligen kommit till AIBs, och därmed Energimyndighetens, kännedom att ursprungsgarantier från tre italienska gaskraftverk, helt enligt italiensk lagstiftning, har kategoriserats som förnybara trots att bränslet har kommit från fossila energikällor. Från och med 2017 är det bara en av dessa anläggningar som fortfarande får ursprungsgarantier utfärdat för sin produktion.
 
AIB har vidtagit åtgärder för att rätta till situationen tillsammans med det ansvariga registret och med de medlemmar som har importerat dessa ursprungsgarantier. AIB kommer också att se över hur rutinerna kan förbättras vid de regelbundna kontroller som dess medlemmar måste genomgå.
 
Det italienska utfärdandeorganet, GSE, har bekräftat för AIB att man kommer att upphöra med att utfärda och auktionera ut ursprungsgarantier från detta kraftverk omedelbart. GSE kommer också att försöka förhindra att dessa ursprungsgarantier exporteras ut från Italien och meddela AIB när det är gjort.
 
AIB vidtar också åtgärder för att förhindra överföring av dessa ursprungsgarantier via hubben.
 
För ytterligare information, kontakta ditt nationella utfärdande organ-medlem i AIB.
 
De berörda ursprungsgarantierna har följande egenskaper:
 
PD Name: Raffineria Sarroch
GSRN: 803255132001011282
Fuel Code: F01010201
Technology code: T050000
 
2019-12-19

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017 och 2018

Energimyndigheten har den 5 november utfärdat 14989 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017 till 2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2019-12-19

Svenska EECS-ursprungsgarantier stoppas vid import till Flandern, Belgien

 

Energimyndigheten informerar härmed att alla ursprungsgarantier från elproduktion i Sverige kommer att stoppas från användande i Flandern. Den nya lagen som reglerar detta har nu vunnit laga kraft och kommer att tillämpas från och med den 17 augusti 2019.

Den belgiska regionen Flandern beslutade den 3 april 2019 att ursprungsgarantier från elproduktion som mäts innan elen går ut på nätet inte får användas för ursprungsmärkning. Då det inte finns något sätt att särskilja dessa ursprungsgarantier från andra ursprungsgarantier, kommer alla ursprungsgarantier från produktion i Sverige att stoppas från användande i Flandern.

Den nya lagen innebär att ansvarig myndighet i Flandern, VREG, kommer att blockera alla importer av svenska EECS – ursprungsgarantier. 

 

Den nya lagen har nu vunnit laga kraft och kommer att tillämpas från och med den 17 augusti 2019.


2019-12-19
Svenska EECS - ursprungsgarantier kan komma att stoppas vid import till Flandern, Belgien

Den belgiska regionen Flandern utgör en egen domän vad gäller handeln med EECS-ursprungsgarantier. Flandern har den 3 april 2019 beslutat att ursprungsgarantier som utfärdas för elproduktion som kan förbrukas före anslutningspunkten till koncessionspliktigt nät (så kallad on-site consumption), inte får användas för ursprungsmärkning.

Detta kommer med stor sannolikhet leda till att ansvarig myndighet i Flandern, VREG, blockerar vissa ursprungsgarantier som avser produktion från svenska anläggningar med mätpunkt i IKN-nät. Bestämmelsen kan också komma att gälla alla EECS-ursprungsgarantier utfärdade i Sverige.

Exakt när den här importbegränsningen börjar gälla är ännu inte klart, eftersom bestämmelsen ännu inte vunnit laga kraft.

Mer information kommer vid ett senare tillfälle.
 

Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

 

Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


News
  
2020-10-22

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017-2020.

Energimyndigheten har den 22 Oktober 2020 utfärdat 108 277 stycken elcertifikat för el producerad under året 2017-2020 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2020-10-14

Planerad stängning av norska registret för elcertifikat och ursprungsgarantier

Norges register NECS för elcertifikat och ursprungsgarantier kommer under hösten 2020 att byta IT-system, och det kommer att påverka även kontohavarna i det motsvarande svenska registret, Cesar.
Under bytet av IT-systemet kommer NECS att vara nedstängt under en vecka, vilket kommer att medföra att inga överföringar till eller från Norge kommer att kunna genomföras. Även statistiken för både Norge och Sverige kommer att vara nedstängt.
Följande tidpunkter kommer att gälla för kontohavarna i Cesar inför och vid nedstängningen;
·       Onsdagen 28 october kl. 12:00 är sista dagen för att genomföra transaktioner till/från Norge.
·       Fredag 30 oktober kl. 17:00 stänger NECS. Detta är sista dagen för att hämta statistik.
·       Måndag 9 november öppnar nya NECS. Transaktioner till/från Norge kommer att kunna genomföras igen och statistiken finns åter tillgänglig.
Planned closing of the Norwegian registry for electricity certificates and guarantees of origin
NECS, the Norwegian registry for electricity certificates and guarantees of origin, will be substituting their IT-system during the fall 2020. This will also affect the account holders in the corresponding Swedish registry, Cesar.
During the substitution of the IT-system, NECS will be closed for a week, which entails that no transactions to or from Norway will be possible. The statistics for Norway and Sweden will also be closed.
The following timetable needs consideration for account holders in Cesar prior to, and after the closing:
·       Wednesday October 28th  12:00 CET is the last day for completing transactions to/from Norway.
·       Friday October 30th 17:00 CET, NECS closes. This is the last day the statistics is available.
·       Monday November 9th, new NECS opens. Transactions to/from Norway are possible again and the statistics is available.
2020-09-10

Viktig information om planerad nedstängning av norska registret för elcertifikat och ursprungsgarantier


Nyheten publicerad den 24 augusti angående Planerad stängning av norska registret för elcertifikat och ursprungsgarantier är ej längre aktuell.
Kontoföringsmyndigheten i Norge meddelar att det nya IT-systemet för NECS inte kommer att kunna tas i drift som planerat.
Tidigare meddelade tidpunkter för nedstängning i oktober utgår och båda registerna kommer att fungera som vanligt.
Vi återkommer med mer information inom kort.

 

Important information about the planned closing of the Norwegian registry for electricity certificates and guarantees of origin

The news published on 24 August regarding the Planned closing of the Norwegian registry for electricity certificates and guarantees of origin is no longer relevant.
The Accounting Authority in Norway announces that the new IT system for NECS will not go live as planned.
Previously announced times for shutdown in October are cancelled and both registries will function as usual.
We will return with more information shortly.
2020-08-27
Ändrade tider för utfärdandet
Ny starttid för utfärdandet är 08:00. Detta innebär att Cesar kommer att vara otillgängligt från 08:00 – 14:00 på utfärdandedagen.
2020-07-27

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017–2020

 

Sedan utfärdandet den 15 juni har Energimyndigheten utfärdat 6643 elcertifikat för el producerad under 2017, 2018, 2019 och 2020, utöver de extra utfärdanden som har publicerats tidigare.

 

Anläggningar som har tilldelats elcertifikat ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2020-07-08

Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2018, 2019 och 2020

 
Energimyndigheten har den 7 juli utfärdat 13 466 elcertifikat för el producerad under 2018, 2019 och 2020 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2020-06-25

Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2018,2019 och 2020

Energimyndigheten har den 24 Juni utfärdat 7688 stycken elcertifikat för el producerad under 2018,2019 och 2020 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2020-06-19

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2018,2019 och 2020

Energimyndigheten har den 18 Juni utfärdat 14 770 stycken elcertifikat för el producerad under 2018,2019 och 2020 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2020-05-14

​News for all foreign users that log in to Cesar with a Nexus certificate

Due to updates to the Nexus application, we advise all foreign users that log in to Cesar with a Nexus certificate to review that your certificate is correctly installed to avoid problems to log in and sign in the future. You find instructions on how to review your Nexus installation below.


How to check Nexus certificate is valid.
2020-04-01

​Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 2 april klockan 09.00.

2020-03-05

Uppdatering rörande exporten av ursprungsgarantier till Flandern
 
Sedan augusti 2019 är det inte möjligt att exportera ursprungsgarantier som avser produktion i Sverige till den belgiska regionen Flandern.


Energimyndigheten meddelande den 26 februari per brev EU-kommissionen vårt förslag på lösning av den rådande situationen. I korthet går förslaget ut på att Energimyndigheten kommer att föreslå för regeringen vissa ändringar i regelverket för ursprungsgarantier som gör Sverige mer anpassat till övriga EU-medlemsstater. Som motprestation önskar Energimyndigheten att den flamländska myndigheten VREG häver det generella importstopp som gäller för svenska ursprungsgarantier sedan augusti förra året.


Om de ändringar som Energimyndigheten kommer föreslå blir verklighet, gäller dessa från och med andra halvåret 2021.


För mer information se tidigare nyhet Svenska EECS-ursprungsgarantier stoppas vid import till Flandern, Belgien

2020-01-23

Tekniska problem i samband med utloggning ur Cesar

Vi har uppmärksammat att det för närvarande är tekniska problem i samband med utloggning ur Cesar. Problemet varierar beroende vilken webbläsare du använder. För att säkerställa att du är utloggad vänligen starta om din dator för att vara säker på att du är utloggad. Felsökning pågår.


Technical problems associated with logging out of Cesar 

We have noticed that there are currently technical problems associated with logging out of Cesar. The problem varies depending on which browser you use. To ensure that you are logged out, please restart your computer to make sure that you are logged out. Troubleshooting is in progress.

2020-01-14

​Beslut om att inte erkänna UG från Raffineria Sarroch i Italien

Energimyndigheten har den 19 december 2019 beslutat att den inte erkänner ursprungsgarantier utfärdade för förnybar produktion under 2018 och 2019 från anläggningen Raffineria Sarroch i Italien, GSRN 803255132001011282. Dessa ursprungsgarantier får inte användas för ursprungsmärkning av el i Sverige. Se även tidigare nyhet från den 29 November 2019. Nyheten uppdaterades 19 december 2019.
 
 
Decision not to recognize GO from Raffineria Sarroch in Italien
 
The Swedish Energy Agency has on the 19th of December 2019 decided not to recognize GO issued for renewable production during 2018 and 2019 from the production device Raffineria Sarroch in Italy, GSRN 803255132001011282. These GO may not be used for disclosure of the origin of electricity in Sweden. See also news item from 29th of November 2019. News were updated 19th of December 2019.
2019-12-19

​2019 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2020:
 
Onsdag den 15 januari
Måndag den 17 februari
Måndag den 16 mars
Onsdag den 15 april
Fredag den 15 maj
Måndag den 15 juni
Onsdag den 15 juli
Måndag den 17 augusti
Tisdag den 15 september
Torsdag den 15 oktober
Måndag den 16 november
Tisdag den 15 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2019-12-19
GOs with incorrect information
 
The AIB, including the Swedish Energy Agency, has only very recently become aware that Guarantees of Origin (GOs) from three Italian gas-fired production devices have been wrongly labelled as being produced using energy solely from renewable sources. The fact that these Italian GOs were issued in full conformity with Italian legislation is the reason that this problem was not detected earlier. Since 2017, only one of these production devices is still eligible for receiving GOs.
 
The AIB has taken action to rectify the situation with the responsible issuing body and all members involved in the import of all such GOs. The AIB will also look into further strengthening the procedures that the AIB has for conducting regular audits of all AIB members.
 
The Italian issuing body GSE has guaranteed to the AIB that the situation will end now by ceasing to issue or auction such GOs immediately and will implement the necessary measures to prevent the export of such GOs from Italy, informing the AIB when this has taken place.
 
The AIB is also taking action to prevent the transfer of such GOs via the Hub.
 
For further information, please contact your national issuing body - member of the AIB.
 
The device in question is:

 
PD Name: Raffineria Sarroch
GSRN: 803255132001011282
Fuel Code: F01010201
Technology code: T050000
 
 
 
Ursprungsgarantier med felaktig information
 
Det har nyligen kommit till AIBs, och därmed Energimyndighetens, kännedom att ursprungsgarantier från tre italienska gaskraftverk, helt enligt italiensk lagstiftning, har kategoriserats som förnybara trots att bränslet har kommit från fossila energikällor. Från och med 2017 är det bara en av dessa anläggningar som fortfarande får ursprungsgarantier utfärdat för sin produktion.
 
AIB har vidtagit åtgärder för att rätta till situationen tillsammans med det ansvariga registret och med de medlemmar som har importerat dessa ursprungsgarantier. AIB kommer också att se över hur rutinerna kan förbättras vid de regelbundna kontroller som dess medlemmar måste genomgå.
 
Det italienska utfärdandeorganet, GSE, har bekräftat för AIB att man kommer att upphöra med att utfärda och auktionera ut ursprungsgarantier från detta kraftverk omedelbart. GSE kommer också att försöka förhindra att dessa ursprungsgarantier exporteras ut från Italien och meddela AIB när det är gjort.
 
AIB vidtar också åtgärder för att förhindra överföring av dessa ursprungsgarantier via hubben.
 
För ytterligare information, kontakta ditt nationella utfärdande organ-medlem i AIB.
 
De berörda ursprungsgarantierna har följande egenskaper:
 
PD Name: Raffineria Sarroch
GSRN: 803255132001011282
Fuel Code: F01010201
Technology code: T050000
 
2019-12-19

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017 och 2018

Energimyndigheten har den 5 november utfärdat 14989 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017 till 2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2019-12-19

Svenska EECS-ursprungsgarantier stoppas vid import till Flandern, Belgien

 

Energimyndigheten informerar härmed att alla ursprungsgarantier från elproduktion i Sverige kommer att stoppas från användande i Flandern. Den nya lagen som reglerar detta har nu vunnit laga kraft och kommer att tillämpas från och med den 17 augusti 2019.

Den belgiska regionen Flandern beslutade den 3 april 2019 att ursprungsgarantier från elproduktion som mäts innan elen går ut på nätet inte får användas för ursprungsmärkning. Då det inte finns något sätt att särskilja dessa ursprungsgarantier från andra ursprungsgarantier, kommer alla ursprungsgarantier från produktion i Sverige att stoppas från användande i Flandern.

Den nya lagen innebär att ansvarig myndighet i Flandern, VREG, kommer att blockera alla importer av svenska EECS – ursprungsgarantier. 

 

Den nya lagen har nu vunnit laga kraft och kommer att tillämpas från och med den 17 augusti 2019.


2019-12-19
Svenska EECS - ursprungsgarantier kan komma att stoppas vid import till Flandern, Belgien

Den belgiska regionen Flandern utgör en egen domän vad gäller handeln med EECS-ursprungsgarantier. Flandern har den 3 april 2019 beslutat att ursprungsgarantier som utfärdas för elproduktion som kan förbrukas före anslutningspunkten till koncessionspliktigt nät (så kallad on-site consumption), inte får användas för ursprungsmärkning.

Detta kommer med stor sannolikhet leda till att ansvarig myndighet i Flandern, VREG, blockerar vissa ursprungsgarantier som avser produktion från svenska anläggningar med mätpunkt i IKN-nät. Bestämmelsen kan också komma att gälla alla EECS-ursprungsgarantier utfärdade i Sverige.

Exakt när den här importbegränsningen börjar gälla är ännu inte klart, eftersom bestämmelsen ännu inte vunnit laga kraft.

Mer information kommer vid ett senare tillfälle.