Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bli kontohavare
Information
Statistik Elcertifikat
Statistik UG
Strukturrapport
Manualer
Logga in
Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier
 
Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.
 
Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


​Nyheter

  
2022-12-01

​Utfärdande i december


Utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier avseende produktion för november 2022 kommer att ske den 15 december ca kl. 08:00-14:00.


Obs! Cesar öppnas kl. 14:00

2022-11-15

Norges utfärdande är genomfört och statistiken publicerad


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier – har nu efter viss försening blivit färdigt med utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier. Statistik finns nu publicerad på Cesar.

2022-11-15

​Försening av statistiken efter utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier den 15 november 2022


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier – har för närvarande förseningar i utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier.


Detta innebär att statistiken inte kommer att vara tillgänglig för Norge eller Sverige när Cesar, som trots förseningen i NECS, öppnar ca kl. 14.00. 


Vi meddelar när statistiken är tillgänglig.

2022-11-01

Italiens register GSE är nu åter öppet


Den 9 september publicerades en nyhet om att den Italienska AIB-medlemmen GSE:s system hade hackats och att inga transaktioner med Italien var möjliga. Nu har GSE åter öppnat så transaktioner med Italien är åter möjligt. För att inte orsaka överbelastning i AIB-hubben, GSE, eller andra register uppmanar AIB till att inte göra alla överföringar på en gång utan gärna sprida ut på några dagar och ha tålamod. 

 

Italy's registry GSE is now open


On September 9, news was published that Italian AIB member GSE's system had been hacked and that no transactions with Italy were possible. Now the GSE has opened so transactions with Italy are possible. In order not to cause congestion in the AIB hub, GSE, or other registry, AIB advises not to make all transfers at once, but to spread them out over a few days and be patient.

2022-10-24

​Störningar mellan Cesar och NECS, påverkar elcertifikatstransaktioner 


Just nu är det störningar mellan Cesar och NECS så elcertifikatstransaktioner mellan Sverige och Norge går för tillfället ej att genomföra.


Disturbances between Cesar and NECS, affects electricity certificates transactions


Right now there are disturbances between Cesar and NECS, so electricity certificate transactions between Sweden and Norway cannot be done at the moment.

2022-10-21

Underhåll av AIB hubben tisdagen den 25 oktober


Tisdagen den 25 oktober kommer AIB hubben tillfälligt tas ur bruk för underhåll. Detta innebär att det inte kommer gå att göra exporter av EECS-UG till andra register under den dagen. 


Maintenance of the AIB hub on Tuesday October 25th


On Tuesday October 25th the AIB hub will be temporarily taken out of service for maintenance. This means that during this time it will not be possible to do exports of EECS-GO to other registers.

2022-10-20

​Ny plattform för kontoföringsregistret Cesar 2023


Överföring till nya plattformen kommer att ske våren 2023. Det innebär nytt utseende och kan vid införandet medföra vissa avbrott i tillgänglighet. Nyheter kommer publiceras löpande.


New Platform for Cesar Registry 2023


Transition to the new platform will take place during spring 2023. This means a new look for the registry, and during the implementation there may be some interruptions in the availability. News will be published continuously.

2022-09-16

Viktig information om enhetsdeklarationer i Cesar


De anläggningar som har produktionsenheter som inte har tilldelning av elcertifikat måste göra så kallade enhetsdeklarationer.


Dessa enhetsdeklarationer ska fyllas i varje månad, senast den 14 i månaden, för att innehavaren ska få elcertifikat utfärdat.


Enhetsdeklarationen ska innehålla den faktiska elproduktionen för varje produktionsenhet i anläggningen. Den kan inte innehålla beräknade eller uppskattade produktionsvärden. Se förordningen STEMFS 2011:4 3 kap 4§ och 6§


Instruktion för Enhetsdeklarationer.​

2022-09-15

Norges utfärdande är genomfört och statistiken publicerad


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier har nu efter viss försening blivit färdigt med utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier. Statistik finns nu publicerad på Cesar.

2022-09-09

​Italienska AIB-medlemmen GSE:s system har hackats


Det har kommit till vår kännedom att den italienska AIB-medlemmen GSE:s system har blivit hackade. Detta påverkar också GSE UG-registret och har tagits offline och är fortfarande offline.


Inga transaktioner med Italien är möjliga just nu.


Energimyndigheten kommer att kontrollera efter ovanlig aktivitet i Cesar angående situationen. Vi kommer att publicera ett nytt nyhetsinlägg när det är möjligt att göra överföringar till det italienska registret igen


Italian AIB-member GSE’s systems have been hacked


It has come to our attention that Italian AIB-member GSE’s systems have been hacked. This also affects GSE GO registry and has been taken offline and is still offline.


No transactions with Italy are possible right now.

Energimyndigheten will check if there is unusual activity in Cesar regarding the situation.  We will publish a new news post when it is possible to make transfers to the Italian registry again

2022-09-01

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden februari – mars 2022 


Energimyndigheten har den 31 augusti 2022 utfärdat 47 233 stycken elcertifikat för el producerad under perioden 2022-02-09 – 2022-03-31. 

 

Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-08-31

Ändrade avgifter i förordningen om ursprungsgarantier för el

 

Den 25 augusti beslutade regeringen om ändring i förordningen om ursprungsgarantier för el. Beslutet innebär bland annat ändrade avgifter för ursprungsgarantier, vilket gör avgifterna mer enhetliga.

 

En av ändringarna innebär att en årsavgift på 200 kronor införs för elproducenter som efter ansökan tilldelas nationella ursprungsgarantier, elleverantörer och andra som handlar med nationella ursprungsgarantier. För elproducenter som efter ansökan tilldelas EECS ursprungsgarantier sänks avgiften från 500 kr till 200 kr.​


Läs mer - Regeringsbeslut: Ändrade avgifter i förordningen om ursprungsgarantier för el (energimyndigheten.se)

2022-06-29

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden januari 2022


Energimyndigheten har den 27 juni 2022 retroaktivt utfärdat 19 681 stycken elcertifikat för el producerad under perioden 2022-01-01 – 2022-01-31. 


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-05-18

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden november 2021 – mars 2022


Energimyndigheten har den 16 maj 2022 utfärdat 15 472 stycken elcertifikat för en anläggning för el producerad under perioden november 2021 – mars 2022.


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-04-25

Hur gör jag för att inte behöva betala årsavgift för elcertifikatskonto 2022/2023?


Årsavgiften för elcertifikatskonto gäller för brutet år. 


För att slippa betala årsavgiften för perioden den 1 juli 2022–30 juni 2023 och som faktureras hösten 2022 behöver du senast den 31 maj 2022 återkalla tilldelningen av elcertifikat för din elproduktionsanläggning samt avsluta ditt elcertifikatskonto. Elcertifikatskontot kan endast avslutas när det inte finns några elcertifikat kvar på kontot. Om du har kvarvarande elcertifikat på ditt konto behöver du avyttra (sälja) dessa eller begära avslut av kontot före den 1 juli 2022.


Du återkallar din anläggning och avslutar ditt elcertifikatkonto genom att logga in på Mina sidor med ditt bank-ID: Instruktion för återkallelse av anläggning och avslut av elcertifikatskonto 


Här kan du läsa mer om avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier: Avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier

2022-04-14

2022 års datum för utfärdande av certifikat


Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2022:

 

Måndag den 17 januari

Tisdag den 15 februari

Tisdag den 15 mars

Tisdag den 19 april 

Måndag den 16 maj

Onsdag den 15 juni

Fredag den 15 juli

Måndag den 15 augusti

Torsdag den 15 september

Måndag den 17 oktober

Tisdag den 15 november

Torsdag den 15 december

 

Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.​

2022-04-08

​Cesar uppdateras den 12 april


Cesar kommer att uppdateras den 12 april mellan klockan 04:00-08:00 och under den tiden är systemet inte tillgängligt.


Cesar will be updated on April 12th


Cesar will be updated on April 12th between 04:00-08:00 AM and during that time is the system not available.

2022-03-09

Ändringar i bränsledeklarationen i Cesar


Från och med 1 juli 2021 infördes nya krav för hållbarhetskriterier för biobränslen. Förändringarna innebär att det bland annat införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme eller kyla.  Energimyndigheten har gjort ytterligare justeringar i bränsledeklarationen och förtydligat med en ny vägledning.


Här hittar du den uppdaterade vägledningen


AIB faktablad teknikkoder


Information - Ändring i bränsledeklaration

2022-02-21

​Rättad statistik - Viktig information angående statistiken efter utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier 


Energimyndigheten har den 15:e februari 2022 utfärdat elcertifikat och ursprungsgarantier för produktion till och med 31 januari – 2022.  I utfärdandestatistiken saknades utfärdade certifikat för kraftslagen biomassa, biogas och torv. Den publicerade statistiken är nu rättad.


Statistics are now corrected - Important information about the statistics after the issuing of electricity certificates and guarantees of origin 


Energimyndigheten has 15th February 2022, issued electricity certificates and guarantees of origin for production up until 31th January 2022. In the issuing statistics, there were missing statistics for the energy sources biomass, biogas and peat. The published statistics is now corrected.

2022-01-25

​EECS-ursprungsgarantier har utfärdats för produktion under perioden 2020–2021​


Ett flertal anläggningar har tilldelats nationella ursprungsgarantier istället för EECS-ursprungsgarantier under perioden 2020-12-21 – 2021-09-30. Detta har medfört att Energimyndigheten under december månad 2021 återtagit 62 487 nationella ursprungsgarantier. Därefter har Energimyndigheten 2021-12-14 utfärdat 62 492 EECS-ursprungsgarantier som avser period 2020-12-21 – 2021-09-30.

Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

 

Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


News
  
2022-12-01

​Utfärdande i december


Utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier avseende produktion för november 2022 kommer att ske den 15 december ca kl. 08:00-14:00.


Obs! Cesar öppnas kl. 14:00

2022-11-15

Norges utfärdande är genomfört och statistiken publicerad


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier – har nu efter viss försening blivit färdigt med utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier. Statistik finns nu publicerad på Cesar.

2022-11-15

​Försening av statistiken efter utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier den 15 november 2022


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier – har för närvarande förseningar i utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier.


Detta innebär att statistiken inte kommer att vara tillgänglig för Norge eller Sverige när Cesar, som trots förseningen i NECS, öppnar ca kl. 14.00. 


Vi meddelar när statistiken är tillgänglig.

2022-11-01

Italiens register GSE är nu åter öppet


Den 9 september publicerades en nyhet om att den Italienska AIB-medlemmen GSE:s system hade hackats och att inga transaktioner med Italien var möjliga. Nu har GSE åter öppnat så transaktioner med Italien är åter möjligt. För att inte orsaka överbelastning i AIB-hubben, GSE, eller andra register uppmanar AIB till att inte göra alla överföringar på en gång utan gärna sprida ut på några dagar och ha tålamod. 

 

Italy's registry GSE is now open


On September 9, news was published that Italian AIB member GSE's system had been hacked and that no transactions with Italy were possible. Now the GSE has opened so transactions with Italy are possible. In order not to cause congestion in the AIB hub, GSE, or other registry, AIB advises not to make all transfers at once, but to spread them out over a few days and be patient.

2022-10-24

​Störningar mellan Cesar och NECS, påverkar elcertifikatstransaktioner 


Just nu är det störningar mellan Cesar och NECS så elcertifikatstransaktioner mellan Sverige och Norge går för tillfället ej att genomföra.


Disturbances between Cesar and NECS, affects electricity certificates transactions


Right now there are disturbances between Cesar and NECS, so electricity certificate transactions between Sweden and Norway cannot be done at the moment.

2022-10-21

Underhåll av AIB hubben tisdagen den 25 oktober


Tisdagen den 25 oktober kommer AIB hubben tillfälligt tas ur bruk för underhåll. Detta innebär att det inte kommer gå att göra exporter av EECS-UG till andra register under den dagen. 


Maintenance of the AIB hub on Tuesday October 25th


On Tuesday October 25th the AIB hub will be temporarily taken out of service for maintenance. This means that during this time it will not be possible to do exports of EECS-GO to other registers.

2022-10-20

​Ny plattform för kontoföringsregistret Cesar 2023


Överföring till nya plattformen kommer att ske våren 2023. Det innebär nytt utseende och kan vid införandet medföra vissa avbrott i tillgänglighet. Nyheter kommer publiceras löpande.


New Platform for Cesar Registry 2023


Transition to the new platform will take place during spring 2023. This means a new look for the registry, and during the implementation there may be some interruptions in the availability. News will be published continuously.

2022-09-16

Viktig information om enhetsdeklarationer i Cesar


De anläggningar som har produktionsenheter som inte har tilldelning av elcertifikat måste göra så kallade enhetsdeklarationer.


Dessa enhetsdeklarationer ska fyllas i varje månad, senast den 14 i månaden, för att innehavaren ska få elcertifikat utfärdat.


Enhetsdeklarationen ska innehålla den faktiska elproduktionen för varje produktionsenhet i anläggningen. Den kan inte innehålla beräknade eller uppskattade produktionsvärden. Se förordningen STEMFS 2011:4 3 kap 4§ och 6§


Instruktion för Enhetsdeklarationer.​

2022-09-15

Norges utfärdande är genomfört och statistiken publicerad


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier har nu efter viss försening blivit färdigt med utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier. Statistik finns nu publicerad på Cesar.

2022-09-09

​Italienska AIB-medlemmen GSE:s system har hackats


Det har kommit till vår kännedom att den italienska AIB-medlemmen GSE:s system har blivit hackade. Detta påverkar också GSE UG-registret och har tagits offline och är fortfarande offline.


Inga transaktioner med Italien är möjliga just nu.


Energimyndigheten kommer att kontrollera efter ovanlig aktivitet i Cesar angående situationen. Vi kommer att publicera ett nytt nyhetsinlägg när det är möjligt att göra överföringar till det italienska registret igen


Italian AIB-member GSE’s systems have been hacked


It has come to our attention that Italian AIB-member GSE’s systems have been hacked. This also affects GSE GO registry and has been taken offline and is still offline.


No transactions with Italy are possible right now.

Energimyndigheten will check if there is unusual activity in Cesar regarding the situation.  We will publish a new news post when it is possible to make transfers to the Italian registry again

2022-09-01

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden februari – mars 2022 


Energimyndigheten har den 31 augusti 2022 utfärdat 47 233 stycken elcertifikat för el producerad under perioden 2022-02-09 – 2022-03-31. 

 

Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-08-31

Ändrade avgifter i förordningen om ursprungsgarantier för el

 

Den 25 augusti beslutade regeringen om ändring i förordningen om ursprungsgarantier för el. Beslutet innebär bland annat ändrade avgifter för ursprungsgarantier, vilket gör avgifterna mer enhetliga.

 

En av ändringarna innebär att en årsavgift på 200 kronor införs för elproducenter som efter ansökan tilldelas nationella ursprungsgarantier, elleverantörer och andra som handlar med nationella ursprungsgarantier. För elproducenter som efter ansökan tilldelas EECS ursprungsgarantier sänks avgiften från 500 kr till 200 kr.​


Läs mer - Regeringsbeslut: Ändrade avgifter i förordningen om ursprungsgarantier för el (energimyndigheten.se)

2022-06-29

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden januari 2022


Energimyndigheten har den 27 juni 2022 retroaktivt utfärdat 19 681 stycken elcertifikat för el producerad under perioden 2022-01-01 – 2022-01-31. 


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-05-18

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden november 2021 – mars 2022


Energimyndigheten har den 16 maj 2022 utfärdat 15 472 stycken elcertifikat för en anläggning för el producerad under perioden november 2021 – mars 2022.


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-04-25

Hur gör jag för att inte behöva betala årsavgift för elcertifikatskonto 2022/2023?


Årsavgiften för elcertifikatskonto gäller för brutet år. 


För att slippa betala årsavgiften för perioden den 1 juli 2022–30 juni 2023 och som faktureras hösten 2022 behöver du senast den 31 maj 2022 återkalla tilldelningen av elcertifikat för din elproduktionsanläggning samt avsluta ditt elcertifikatskonto. Elcertifikatskontot kan endast avslutas när det inte finns några elcertifikat kvar på kontot. Om du har kvarvarande elcertifikat på ditt konto behöver du avyttra (sälja) dessa eller begära avslut av kontot före den 1 juli 2022.


Du återkallar din anläggning och avslutar ditt elcertifikatkonto genom att logga in på Mina sidor med ditt bank-ID: Instruktion för återkallelse av anläggning och avslut av elcertifikatskonto 


Här kan du läsa mer om avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier: Avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier

2022-04-14

2022 års datum för utfärdande av certifikat


Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2022:

 

Måndag den 17 januari

Tisdag den 15 februari

Tisdag den 15 mars

Tisdag den 19 april 

Måndag den 16 maj

Onsdag den 15 juni

Fredag den 15 juli

Måndag den 15 augusti

Torsdag den 15 september

Måndag den 17 oktober

Tisdag den 15 november

Torsdag den 15 december

 

Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.​

2022-04-08

​Cesar uppdateras den 12 april


Cesar kommer att uppdateras den 12 april mellan klockan 04:00-08:00 och under den tiden är systemet inte tillgängligt.


Cesar will be updated on April 12th


Cesar will be updated on April 12th between 04:00-08:00 AM and during that time is the system not available.

2022-03-09

Ändringar i bränsledeklarationen i Cesar


Från och med 1 juli 2021 infördes nya krav för hållbarhetskriterier för biobränslen. Förändringarna innebär att det bland annat införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme eller kyla.  Energimyndigheten har gjort ytterligare justeringar i bränsledeklarationen och förtydligat med en ny vägledning.


Här hittar du den uppdaterade vägledningen


AIB faktablad teknikkoder


Information - Ändring i bränsledeklaration

2022-02-21

​Rättad statistik - Viktig information angående statistiken efter utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier 


Energimyndigheten har den 15:e februari 2022 utfärdat elcertifikat och ursprungsgarantier för produktion till och med 31 januari – 2022.  I utfärdandestatistiken saknades utfärdade certifikat för kraftslagen biomassa, biogas och torv. Den publicerade statistiken är nu rättad.


Statistics are now corrected - Important information about the statistics after the issuing of electricity certificates and guarantees of origin 


Energimyndigheten has 15th February 2022, issued electricity certificates and guarantees of origin for production up until 31th January 2022. In the issuing statistics, there were missing statistics for the energy sources biomass, biogas and peat. The published statistics is now corrected.

2022-01-25

​EECS-ursprungsgarantier har utfärdats för produktion under perioden 2020–2021​


Ett flertal anläggningar har tilldelats nationella ursprungsgarantier istället för EECS-ursprungsgarantier under perioden 2020-12-21 – 2021-09-30. Detta har medfört att Energimyndigheten under december månad 2021 återtagit 62 487 nationella ursprungsgarantier. Därefter har Energimyndigheten 2021-12-14 utfärdat 62 492 EECS-ursprungsgarantier som avser period 2020-12-21 – 2021-09-30.