Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bli kontohavare
Information
Statistik Elcertifikat
Statistik UG
Strukturrapport
Manualer
Logga in
Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier
 
Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.
 
Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


​Nyheter

  
2023-03-22

​Fredagen den 31 mars 2023 är sista dagen att annullera ursprungsgarantier för konsumtions år 2022 (Hård belastning i Cesar under mars)


En ursprungsgaranti som ska användas för ursprungsmärkning för föregående år (2022) måste annulleras aktivt i Cesar senast 31 mars innevarande år (2023).


På grund av höga transaktionsvolymer under mars i Cesar kan det vara fördröjningar av överföringar under denna period. Under kontorstid är belastningen extra hög, och det kan då gå snabbare att genomföra en transaktion tidigt eller sent på dagen. Vi ber användare ha framförhållning och inte göra överföringar i sista minuten.


Cancellations for consumption year 2022 must be done latest on Friday 31 of March 2023 (Heavy load in Cesar during March)


A guarantee of origin to be used for disclosure for consumption year (2022) must be actively canceled in Cesar by March 31 of the current year (2023).


Due to large volumes of transactions in Cesar during March, there may be delays in transactions. During office hours the system is experiencing extra heavy load, so it may be faster to make transactions early or late in the day. We kindly ask users not to make transactions in the last minute.

2023-03-22

​Den 3 april stänger Cesar för annullering av elcertifikat


Den 3 april är det dags för årets annullering av elcertifikat. Cesar är stängt under annulleringen och det innebär att du inte kan logga in i Cesar från och med den 3 april klockan 11.00 till och med den 4 april klockan 09.00. Statistiken för elcertifikat kommer inte att vara tillgänglig under tiden Cesar är stängt.


On April 3rd, Cesar closes for the cancellation of electricity certificates


On April 3rd, it is time for this year's cancellation of electricity certificates. Cesar is closed during the cancellation, which means that you cannot log in to Cesar from April 3rd at 11.00 until April 4th 9.00. The statistics for electricity certificates will not be available during the time Cesar is closed.

2023-03-14

​Annullering av elcertifikat och ursprungsgarantier – viktiga datum som närmar sig!


För företag som är registrerade som kvotpliktiga under 2022 annullerar Energimyndigheten elcertifikat den 3 april 2023. Antalet elcertifikat som annulleras baseras på de deklarationer som de kvotpliktiga företagen lämnat in till Energimyndigheten. Om det inte finns tillräckligt många elcertifikat på företagets certifikatkonto vid annulleringen den 3 april 2023 beslutar Energimyndigheten om en kvotpliktsavgift för företaget. Vi rekommenderar därför att kvotpliktiga med deklarationsskyldighet loggar in i Cesar och kontrollerar att ett tillräckligt antal elcertifikat finns på certifikatkontot. Mer information om elcertifikat och annullering finns på Energimyndighetens webbplats​


Elhandlare som avser att använda ursprungsgarantier för att ursprungsmärka el som levererats under år 2022 måste själv aktivt annullera dessa på sitt konto i Cesar senast den 31 mars 2023. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som ska kontrollera att elhandlarna följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder. Mer information om ursprungsmärkning och annullering av ursprungsgarantier finns på Energimarkandsinspektionens webbplats

2023-03-09

​Planerad stängning av Cesar - ny plattform för kontoföringsregistret 2023


Överföring till nya plattformen kommer att ske våren 2023. Det innebär att Cesar kommer att behöva stänga under införandet. Preliminär nedstängningsperiod kommer att vara cirka två veckor. Ytterligare information om nedstängningsperiod kommer publiceras här i Cesar. Den nya plattformen medför nytt utseende i registret. Nyheter kommer publiceras löpande.


Planned Closing of Cesar - new Platform for Cesar Registry 2023


Transition to the new platform will take place during the spring 2023. Cesar will be closed during the transition to the new platform, preliminary closing period is two weeks. More information about closing period will be published in Cesar. The new platform means a new look for the registry.​ News will be published continuously.​

2023-03-02

Viktig information om ex - domän annullering för Storbritannien


Från och med den 1 april 2023 kommer det inte längre vara tillåtet att annullera ursprungsgarantier i Cesar till förmån för mottagare i Storbritannien. Bakgrunden till detta är att Storbritannien har lämnat EU och lagstiftningen har därmed ändrats. Mer finns att läsa på www.gov.uk


Important information regarding ex - domain cancellation for United Kingdom


From 1 April 2023, it will no longer be allowed to cancel guarantees of origin in Cesar for the benefit of recipients in the UK. The background to this is that Great Britain has left the EU and the legislation has therefore changed. Read more at www.gov.uk

2023-02-15

Information till kvotpliktiga; elleverantörer och vissa elanvändare gällande annullering av elcertifikat


Kvotpliktiga med deklarationsskyldighet, dvs elleverantörer som levererar el till slutanvändare och vissa elanvändare som har varit registrerade som kvotpliktiga för år 2022 ska lämna in deklarationen till Energimyndigheten senast den 1 mars 2023. I Cesar annulleras därefter elcertifikat den 3 april 2023 utifrån beräknad kvotplikt i deklarationen. Annulleringen sker under förutsättning att ett tillräckligt antal elcertifikat på den kvotpliktiges certifikatkonto. Vi rekommenderar därför att kvotpliktiga med deklarationsskyldighet loggar in i Cesar och kontrollerar att ett tillräckligt antal elcertifikat finns på certifikatkontot. Om du har frågor gällande annullering av elcertifikat i Cesar eller saknar behörighet till ert certifikatkonto finns mer information på Energimyndighetens webbplats

2023-02-06

OBS! Viktig information om mätvärden producerade 1 november 2022 till 31 mars 2023


Cesar kommer att övergå till en ny plattform och vara stängt mellan den 24 april till 7 maj. Därför är det viktigt att alla mätvärden inklusive saknade mätvärden för perioden 1 november 2022 till 31 mars 2023 rapporteras in senast 16 april för att kunna utfärdas 17 april.

2023-01-23

Frågor och svar om kontobesked


Energimyndigheten kommer i slutet av januari skicka ut kontobesked med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2022. Kontobesked skickas till alla som har eller har haft ett aktivt elcertifikatskonto under någon del av 2022. Därför skickas kontobesked även till dig som avslutat ditt konto under året.


Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du här vanliga frågor och svar.

2023-01-20

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden den 1–31 mars 2022


Energimyndigheten har den 19 januari 2023 utfärdat 28 361 stycken elcertifikat för el producerad under perioden 1–31 mars 2022.


Anläggningen som har tilldelats de aktuella elcertifikaten ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-12-12

​2023 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2023:


Måndagen den 16 januari

Onsdagen den 15 februari

Onsdagen den 15 mars

Måndagen den 17 april 

Måndagen den 15 maj

Torsdagen den 15 juni

Måndagen den 17 juli

Tisdagen den 15 augusti

Fredagen den 15 september

Måndagen den 16 oktober

Onsdagen den 15 november

Fredagen den 15 december

 

Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.

2022-11-15

Norges utfärdande är genomfört och statistiken publicerad


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier – har nu efter viss försening blivit färdigt med utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier. Statistik finns nu publicerad på Cesar.

2022-11-15

​Försening av statistiken efter utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier den 15 november 2022


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier – har för närvarande förseningar i utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier.


Detta innebär att statistiken inte kommer att vara tillgänglig för Norge eller Sverige när Cesar, som trots förseningen i NECS, öppnar ca kl. 14.00. 


Vi meddelar när statistiken är tillgänglig.

2022-11-01

Italiens register GSE är nu åter öppet


Den 9 september publicerades en nyhet om att den Italienska AIB-medlemmen GSE:s system hade hackats och att inga transaktioner med Italien var möjliga. Nu har GSE åter öppnat så transaktioner med Italien är åter möjligt. För att inte orsaka överbelastning i AIB-hubben, GSE, eller andra register uppmanar AIB till att inte göra alla överföringar på en gång utan gärna sprida ut på några dagar och ha tålamod. 

 

Italy's registry GSE is now open


On September 9, news was published that Italian AIB member GSE's system had been hacked and that no transactions with Italy were possible. Now the GSE has opened so transactions with Italy are possible. In order not to cause congestion in the AIB hub, GSE, or other registry, AIB advises not to make all transfers at once, but to spread them out over a few days and be patient.

2022-10-24

​Störningar mellan Cesar och NECS, påverkar elcertifikatstransaktioner 


Just nu är det störningar mellan Cesar och NECS så elcertifikatstransaktioner mellan Sverige och Norge går för tillfället ej att genomföra.


Disturbances between Cesar and NECS, affects electricity certificates transactions


Right now there are disturbances between Cesar and NECS, so electricity certificate transactions between Sweden and Norway cannot be done at the moment.

2022-10-21

Underhåll av AIB hubben tisdagen den 25 oktober


Tisdagen den 25 oktober kommer AIB hubben tillfälligt tas ur bruk för underhåll. Detta innebär att det inte kommer gå att göra exporter av EECS-UG till andra register under den dagen. 


Maintenance of the AIB hub on Tuesday October 25th


On Tuesday October 25th the AIB hub will be temporarily taken out of service for maintenance. This means that during this time it will not be possible to do exports of EECS-GO to other registers.

2022-09-16

Viktig information om enhetsdeklarationer i Cesar


De anläggningar som har produktionsenheter som inte har tilldelning av elcertifikat måste göra så kallade enhetsdeklarationer.


Dessa enhetsdeklarationer ska fyllas i varje månad, senast den 14 i månaden, för att innehavaren ska få elcertifikat utfärdat.


Enhetsdeklarationen ska innehålla den faktiska elproduktionen för varje produktionsenhet i anläggningen. Den kan inte innehålla beräknade eller uppskattade produktionsvärden. Se förordningen STEMFS 2011:4 3 kap 4§ och 6§


Instruktion för Enhetsdeklarationer.​

2022-09-15

Norges utfärdande är genomfört och statistiken publicerad


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier har nu efter viss försening blivit färdigt med utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier. Statistik finns nu publicerad på Cesar.

2022-09-09

​Italienska AIB-medlemmen GSE:s system har hackats


Det har kommit till vår kännedom att den italienska AIB-medlemmen GSE:s system har blivit hackade. Detta påverkar också GSE UG-registret och har tagits offline och är fortfarande offline.


Inga transaktioner med Italien är möjliga just nu.


Energimyndigheten kommer att kontrollera efter ovanlig aktivitet i Cesar angående situationen. Vi kommer att publicera ett nytt nyhetsinlägg när det är möjligt att göra överföringar till det italienska registret igen


Italian AIB-member GSE’s systems have been hacked


It has come to our attention that Italian AIB-member GSE’s systems have been hacked. This also affects GSE GO registry and has been taken offline and is still offline.


No transactions with Italy are possible right now.

Energimyndigheten will check if there is unusual activity in Cesar regarding the situation.  We will publish a new news post when it is possible to make transfers to the Italian registry again

2022-09-01

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden februari – mars 2022 


Energimyndigheten har den 31 augusti 2022 utfärdat 47 233 stycken elcertifikat för el producerad under perioden 2022-02-09 – 2022-03-31. 

 

Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-08-31

Ändrade avgifter i förordningen om ursprungsgarantier för el

 

Den 25 augusti beslutade regeringen om ändring i förordningen om ursprungsgarantier för el. Beslutet innebär bland annat ändrade avgifter för ursprungsgarantier, vilket gör avgifterna mer enhetliga.

 

En av ändringarna innebär att en årsavgift på 200 kronor införs för elproducenter som efter ansökan tilldelas nationella ursprungsgarantier, elleverantörer och andra som handlar med nationella ursprungsgarantier. För elproducenter som efter ansökan tilldelas EECS ursprungsgarantier sänks avgiften från 500 kr till 200 kr.​


Läs mer - Regeringsbeslut: Ändrade avgifter i förordningen om ursprungsgarantier för el (energimyndigheten.se)

Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

 

Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


News
  
2023-03-22

​Fredagen den 31 mars 2023 är sista dagen att annullera ursprungsgarantier för konsumtions år 2022 (Hård belastning i Cesar under mars)


En ursprungsgaranti som ska användas för ursprungsmärkning för föregående år (2022) måste annulleras aktivt i Cesar senast 31 mars innevarande år (2023).


På grund av höga transaktionsvolymer under mars i Cesar kan det vara fördröjningar av överföringar under denna period. Under kontorstid är belastningen extra hög, och det kan då gå snabbare att genomföra en transaktion tidigt eller sent på dagen. Vi ber användare ha framförhållning och inte göra överföringar i sista minuten.


Cancellations for consumption year 2022 must be done latest on Friday 31 of March 2023 (Heavy load in Cesar during March)


A guarantee of origin to be used for disclosure for consumption year (2022) must be actively canceled in Cesar by March 31 of the current year (2023).


Due to large volumes of transactions in Cesar during March, there may be delays in transactions. During office hours the system is experiencing extra heavy load, so it may be faster to make transactions early or late in the day. We kindly ask users not to make transactions in the last minute.

2023-03-22

​Den 3 april stänger Cesar för annullering av elcertifikat


Den 3 april är det dags för årets annullering av elcertifikat. Cesar är stängt under annulleringen och det innebär att du inte kan logga in i Cesar från och med den 3 april klockan 11.00 till och med den 4 april klockan 09.00. Statistiken för elcertifikat kommer inte att vara tillgänglig under tiden Cesar är stängt.


On April 3rd, Cesar closes for the cancellation of electricity certificates


On April 3rd, it is time for this year's cancellation of electricity certificates. Cesar is closed during the cancellation, which means that you cannot log in to Cesar from April 3rd at 11.00 until April 4th 9.00. The statistics for electricity certificates will not be available during the time Cesar is closed.

2023-03-14

​Annullering av elcertifikat och ursprungsgarantier – viktiga datum som närmar sig!


För företag som är registrerade som kvotpliktiga under 2022 annullerar Energimyndigheten elcertifikat den 3 april 2023. Antalet elcertifikat som annulleras baseras på de deklarationer som de kvotpliktiga företagen lämnat in till Energimyndigheten. Om det inte finns tillräckligt många elcertifikat på företagets certifikatkonto vid annulleringen den 3 april 2023 beslutar Energimyndigheten om en kvotpliktsavgift för företaget. Vi rekommenderar därför att kvotpliktiga med deklarationsskyldighet loggar in i Cesar och kontrollerar att ett tillräckligt antal elcertifikat finns på certifikatkontot. Mer information om elcertifikat och annullering finns på Energimyndighetens webbplats​


Elhandlare som avser att använda ursprungsgarantier för att ursprungsmärka el som levererats under år 2022 måste själv aktivt annullera dessa på sitt konto i Cesar senast den 31 mars 2023. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som ska kontrollera att elhandlarna följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder. Mer information om ursprungsmärkning och annullering av ursprungsgarantier finns på Energimarkandsinspektionens webbplats

2023-03-09

​Planerad stängning av Cesar - ny plattform för kontoföringsregistret 2023


Överföring till nya plattformen kommer att ske våren 2023. Det innebär att Cesar kommer att behöva stänga under införandet. Preliminär nedstängningsperiod kommer att vara cirka två veckor. Ytterligare information om nedstängningsperiod kommer publiceras här i Cesar. Den nya plattformen medför nytt utseende i registret. Nyheter kommer publiceras löpande.


Planned Closing of Cesar - new Platform for Cesar Registry 2023


Transition to the new platform will take place during the spring 2023. Cesar will be closed during the transition to the new platform, preliminary closing period is two weeks. More information about closing period will be published in Cesar. The new platform means a new look for the registry.​ News will be published continuously.​

2023-03-02

Viktig information om ex - domän annullering för Storbritannien


Från och med den 1 april 2023 kommer det inte längre vara tillåtet att annullera ursprungsgarantier i Cesar till förmån för mottagare i Storbritannien. Bakgrunden till detta är att Storbritannien har lämnat EU och lagstiftningen har därmed ändrats. Mer finns att läsa på www.gov.uk


Important information regarding ex - domain cancellation for United Kingdom


From 1 April 2023, it will no longer be allowed to cancel guarantees of origin in Cesar for the benefit of recipients in the UK. The background to this is that Great Britain has left the EU and the legislation has therefore changed. Read more at www.gov.uk

2023-02-15

Information till kvotpliktiga; elleverantörer och vissa elanvändare gällande annullering av elcertifikat


Kvotpliktiga med deklarationsskyldighet, dvs elleverantörer som levererar el till slutanvändare och vissa elanvändare som har varit registrerade som kvotpliktiga för år 2022 ska lämna in deklarationen till Energimyndigheten senast den 1 mars 2023. I Cesar annulleras därefter elcertifikat den 3 april 2023 utifrån beräknad kvotplikt i deklarationen. Annulleringen sker under förutsättning att ett tillräckligt antal elcertifikat på den kvotpliktiges certifikatkonto. Vi rekommenderar därför att kvotpliktiga med deklarationsskyldighet loggar in i Cesar och kontrollerar att ett tillräckligt antal elcertifikat finns på certifikatkontot. Om du har frågor gällande annullering av elcertifikat i Cesar eller saknar behörighet till ert certifikatkonto finns mer information på Energimyndighetens webbplats

2023-02-06

OBS! Viktig information om mätvärden producerade 1 november 2022 till 31 mars 2023


Cesar kommer att övergå till en ny plattform och vara stängt mellan den 24 april till 7 maj. Därför är det viktigt att alla mätvärden inklusive saknade mätvärden för perioden 1 november 2022 till 31 mars 2023 rapporteras in senast 16 april för att kunna utfärdas 17 april.

2023-01-23

Frågor och svar om kontobesked


Energimyndigheten kommer i slutet av januari skicka ut kontobesked med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2022. Kontobesked skickas till alla som har eller har haft ett aktivt elcertifikatskonto under någon del av 2022. Därför skickas kontobesked även till dig som avslutat ditt konto under året.


Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du här vanliga frågor och svar.

2023-01-20

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden den 1–31 mars 2022


Energimyndigheten har den 19 januari 2023 utfärdat 28 361 stycken elcertifikat för el producerad under perioden 1–31 mars 2022.


Anläggningen som har tilldelats de aktuella elcertifikaten ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-12-12

​2023 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2023:


Måndagen den 16 januari

Onsdagen den 15 februari

Onsdagen den 15 mars

Måndagen den 17 april 

Måndagen den 15 maj

Torsdagen den 15 juni

Måndagen den 17 juli

Tisdagen den 15 augusti

Fredagen den 15 september

Måndagen den 16 oktober

Onsdagen den 15 november

Fredagen den 15 december

 

Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.

2022-11-15

Norges utfärdande är genomfört och statistiken publicerad


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier – har nu efter viss försening blivit färdigt med utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier. Statistik finns nu publicerad på Cesar.

2022-11-15

​Försening av statistiken efter utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier den 15 november 2022


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier – har för närvarande förseningar i utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier.


Detta innebär att statistiken inte kommer att vara tillgänglig för Norge eller Sverige när Cesar, som trots förseningen i NECS, öppnar ca kl. 14.00. 


Vi meddelar när statistiken är tillgänglig.

2022-11-01

Italiens register GSE är nu åter öppet


Den 9 september publicerades en nyhet om att den Italienska AIB-medlemmen GSE:s system hade hackats och att inga transaktioner med Italien var möjliga. Nu har GSE åter öppnat så transaktioner med Italien är åter möjligt. För att inte orsaka överbelastning i AIB-hubben, GSE, eller andra register uppmanar AIB till att inte göra alla överföringar på en gång utan gärna sprida ut på några dagar och ha tålamod. 

 

Italy's registry GSE is now open


On September 9, news was published that Italian AIB member GSE's system had been hacked and that no transactions with Italy were possible. Now the GSE has opened so transactions with Italy are possible. In order not to cause congestion in the AIB hub, GSE, or other registry, AIB advises not to make all transfers at once, but to spread them out over a few days and be patient.

2022-10-24

​Störningar mellan Cesar och NECS, påverkar elcertifikatstransaktioner 


Just nu är det störningar mellan Cesar och NECS så elcertifikatstransaktioner mellan Sverige och Norge går för tillfället ej att genomföra.


Disturbances between Cesar and NECS, affects electricity certificates transactions


Right now there are disturbances between Cesar and NECS, so electricity certificate transactions between Sweden and Norway cannot be done at the moment.

2022-10-21

Underhåll av AIB hubben tisdagen den 25 oktober


Tisdagen den 25 oktober kommer AIB hubben tillfälligt tas ur bruk för underhåll. Detta innebär att det inte kommer gå att göra exporter av EECS-UG till andra register under den dagen. 


Maintenance of the AIB hub on Tuesday October 25th


On Tuesday October 25th the AIB hub will be temporarily taken out of service for maintenance. This means that during this time it will not be possible to do exports of EECS-GO to other registers.

2022-09-16

Viktig information om enhetsdeklarationer i Cesar


De anläggningar som har produktionsenheter som inte har tilldelning av elcertifikat måste göra så kallade enhetsdeklarationer.


Dessa enhetsdeklarationer ska fyllas i varje månad, senast den 14 i månaden, för att innehavaren ska få elcertifikat utfärdat.


Enhetsdeklarationen ska innehålla den faktiska elproduktionen för varje produktionsenhet i anläggningen. Den kan inte innehålla beräknade eller uppskattade produktionsvärden. Se förordningen STEMFS 2011:4 3 kap 4§ och 6§


Instruktion för Enhetsdeklarationer.​

2022-09-15

Norges utfärdande är genomfört och statistiken publicerad


NECS – Statnetts register för elcertifikat och ursprungsgarantier har nu efter viss försening blivit färdigt med utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier. Statistik finns nu publicerad på Cesar.

2022-09-09

​Italienska AIB-medlemmen GSE:s system har hackats


Det har kommit till vår kännedom att den italienska AIB-medlemmen GSE:s system har blivit hackade. Detta påverkar också GSE UG-registret och har tagits offline och är fortfarande offline.


Inga transaktioner med Italien är möjliga just nu.


Energimyndigheten kommer att kontrollera efter ovanlig aktivitet i Cesar angående situationen. Vi kommer att publicera ett nytt nyhetsinlägg när det är möjligt att göra överföringar till det italienska registret igen


Italian AIB-member GSE’s systems have been hacked


It has come to our attention that Italian AIB-member GSE’s systems have been hacked. This also affects GSE GO registry and has been taken offline and is still offline.


No transactions with Italy are possible right now.

Energimyndigheten will check if there is unusual activity in Cesar regarding the situation.  We will publish a new news post when it is possible to make transfers to the Italian registry again

2022-09-01

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden februari – mars 2022 


Energimyndigheten har den 31 augusti 2022 utfärdat 47 233 stycken elcertifikat för el producerad under perioden 2022-02-09 – 2022-03-31. 

 

Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-08-31

Ändrade avgifter i förordningen om ursprungsgarantier för el

 

Den 25 augusti beslutade regeringen om ändring i förordningen om ursprungsgarantier för el. Beslutet innebär bland annat ändrade avgifter för ursprungsgarantier, vilket gör avgifterna mer enhetliga.

 

En av ändringarna innebär att en årsavgift på 200 kronor införs för elproducenter som efter ansökan tilldelas nationella ursprungsgarantier, elleverantörer och andra som handlar med nationella ursprungsgarantier. För elproducenter som efter ansökan tilldelas EECS ursprungsgarantier sänks avgiften från 500 kr till 200 kr.​


Läs mer - Regeringsbeslut: Ändrade avgifter i förordningen om ursprungsgarantier för el (energimyndigheten.se)